OPLOSSINGEN

Het webinstrument matcht

(1) de skill sets die de vraagzijde, de ondernemingen in de havens, vooropstellen; 


(2) de skill sets die de focus zijn van de specifieke werkgeversarrangementen;


(3) de skill sets – en/of het gebrek daaraan – van de (reeds) gescreende/geprofileerde mensen uit de doelgroep.

 

Het werkpakket van het web instrument wil daarmee, samen met de toeleiders van de doelgroep, voor persoon X met skill set Y en hiaat in skill set Z ten opzichte van wat de vraagzijde vooropstelt, het gepaste werkgeversarrangement (of opleidingstraject of job) selecteren waarin hij of zij de afstand met de arbeidsmarkt kan verkleinen.

 

Het behoort in het bijzonder tot de innovatie van Skills Navigator dat de vertaalslag rechtstreeks maken tussen skills en talent van mensen uit de doelgroep zeer complex is – de mogelijke combinaties zijn haast oneindig groot en wijzigen voortdurend – en daarmee zeker te hoogdrempelig voor de doelgroep. Door als tussenstap specifiek omschreven vacatures en werkgeversarrangementen te hanteren, die kunnen worden aangepast/vervangen in functie van wijzigende skills in bestaande functies of het ontstaan van totaal nieuwe jobs, winnen we drie keer: het is tastbaar voor de gebruikers, het maakt een efficiëntere matching mogelijk, én het is future-proof. Op die manier willen we het webinstrument structureel verankeren in – tussen – de toeleiding van mensen uit de steeds veranderende doelgroep, de ook al evoluerende vraag vanuit ondernemerszijde, en de dynamiek waarmee werkgeversarrangementen in deze wijzigende (haven)context worden uitgewerkt.

 

Dit werkpakket maakt de verbinding tussen grosso modo drie types partners.  Een eerste groep partners zijn de "toeleiders", partners die rechtstreeks of via intermediairs op het terrein toegang hebben tot de doelgroep. Met hen worden bestaande toeleidingsinstrumenten en werkwijze bevraagd, de criteria die zij van belang achten voor succesvolle matches mee ontwikkeld. Tweede groep partners zijn de (onderwijs-) en onderzoeksinstellingen. Zij worden verenigd over de grens heen die vanuit een synopsis van de bestaande toeleidingstools en werkwijze nagaan welke 21e eeuwse skills niet voldoende aan bod komen, en de criteria identificeren die een matching mogelijk maken, zowel "objectief" (in termen van wat in de gegevensbanken gematcht moet worden) als "subjectief" (in termen van de interpersoonlijke vaardigheden die met de digitale functionaliteit moeten worden gecombineerd). Derde groep partners zijn een Vlaamse en Nederlandse onderneming die op digitale manier HR-diensten aanbiedt. Zij zullen hun expertise rond contextafhankelijke matching inzetten en voor de technische ontwikkeling instaan.