top of page

AP Hogeschool

Verbinder tussen onderzoek en onderwijs.

Een website met informatie over het Skills Navigator project is ook te vinden op de website van AP Hogeschool, klik hier.
Achtergrond

De Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen is de (jonge) fusiehogeschool die de krachten in het Antwerps officieel hoger onderwijs sinds 2013 bundelt.  De ‘AP Hogeschool’ telt zo'n 12.000 studenten, 19 graduaatsopleidingen, 24 professionele bachelor- en 8 artistieke opleidingen, verdeeld over 4 departementen en 2 Schools of Arts (de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en het Koninklijk Conservatorium Antwerpen). Zie verder op www.ap.be

De hogeschool vormt direct inzetbare beroepsbeoefenaren die via hun internationale focus het mondiale, sociaal-culturele en economische weefsel in de Antwerpse regio versterken. De opleidingen zijn gericht op een onmiddellijke inzetbaarheid in de arbeidsmarkt. Om dit te realiseren ontwikkelen de opleidingen studietrajecten en leervormen die maximaal gebruik maken van reële werkveldcases en werkplekleren.

Europa

De AP Hogeschool heeft een breed scala aan activiteiten en expertise in verschillende internationale financieringsprogramma's. In de afgelopen jaren zijn we als partner of coördinator betrokken geweest bij een groot aantal uitdagende internationale projecten (Erasmus +, Creatief Europa, Grondrechten en burgerschap, AMIF, EFRO / Interreg, Youth in Action, Tempus, Erasmus Mundus, ESF, ...). Dynamische internationale partnernetwerken ondersteunen de ontwikkeling van innovatieve en interdisciplinaire projectideeën bij AP.
In 2018 neemt  AP Hogeschool deel aan een twintigtal 20 internationale projecten binnen verschillende programma's: Erasmus + strategische partnerschappen (11), Europees Fonds voor regionale ontwikkeling / Interreg (3), Advocate Europe (1), Creatief Europa (1), Erasmus Mundus (1) Fonds voor asiel, migratie en integratie (1), Europees Sociaal Fonds (2) en rechten, gelijkheid en burgerschap (1).

Motivatie

De AP Hogeschool ziet Skills Navigator als een inspiratiebron bij de kwaliteitsgerichte uitbouw van zijn opleidingsprogramma’s. De opleidingen houden immers voortdurend voeling met het werkveld om de afstemming van de ‘learning outcomes’ van de programma’s – en dus van de skills van de afstuderenden te bewaken en zo nodig bij te sturen. Voor de opleidingen met uitstroom naar de havengebieden zijn vragen als ‘Welke skills vragen bedrijven’ en “Sluiten de skills die nu worden aangeleerd voldoende aan bij de huidige én toekomstige vraag?’ dan ook zeer relevant.
De hogeschool streeft naar de verdere ontwikkeling van zijn intensieve samenwerking met werkgevers en werkveld. Werkgeversarrangementen van bedrijven kunnen de hogeschoolopleidingen inspireren bij de organisatie van nieuwe vormen van werkplekleren (wat werkt en wat niet en waarom?). Een profilerings- en oriënteringstool rond skills kan ook diensten bewijzen als afstuderende die zich voorbereiden op de instap in de arbeidsmarkt. De hogeschool wil zeker ook leren vanuit de samenwerking over de grens heen. Bovenal ziet de AP Hogeschool Skills Navigator als een belangrijk project met relevante doelstellingen die een win opleveren voor de regio.

Met steun van:

bottom of page