top of page

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen.

Een website met informatie over het Skills Navigator project is ook te vinden op de website van het UWV, klik hier.
Achtergrond

UWV zorgt voor landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. We voeren wettelijke en aanvullende taken uit en richten ons op 4 kerntaken:
• Werk: we stimuleren mensen om aan het werk te blijven of nieuw werk te vinden. We werken hierbij samen met gemeenten en private partijen. Werkgevers
ondersteunen we bij het vinden van personeel.
• Indicatiestelling: we beoordelen volgens vastgestelde criteria ziekte en arbeidsongeschiktheid, als grondslag voor re-integratie en het benutten van
participatiemogelijkheden.
• Uitkeren: we verzorgen tijdig en correct uitkeringen als werken niet of niet direct mogelijk is.
• Gegevensbeheer: we zorgen ervoor dat mensen slechts 1 keer gegevens over werk en uitkering aan de overheid hoeven te geven

 

UWV heeft kantoren door heel Nederland. Werkzoekenden kunnen bij ons terecht op Werkpleinen. Het landelijk netwerk bestaat uit 30 regionale vestigingen. Daarnaast hebben wij 27 kantoren waar klanten voor andere zaken terecht kunnen. De divisie WERKbedrijf houdt zich bezig met arbeidsbemiddeling en reintegratie. Dit doen we door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wij richten ons primair op werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en op werkgevers die deze werkzoekenden willen aannemen. Wij zoeken daarbij actief samenwerking met arbeidsmarktpartners als gemeenten, werkgevers en uitzendbureaus.

Werkgeversservicepunt
Werkgevers bieden we ondersteuning bij het vinden van gekwalificeerd personeel. Samen met gemeenten bouwt UWV in 35 arbeidsmarktregio's aan één publiek aanspreekpunt voor werkgevers. Op het werkgeversservicepunt vinden werkgevers één loket voor informatie, advies en specialistische expertise. De persoonlijke dienstverlening van de werkgeversservicepunten is gericht op werkgevers die moeilijk vervulbare vacatures hebben of bereid zijn om in de regio werkplekken te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.


Arbeidsmarktinformatie
Wij onderzoeken trends en ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en publiceren geregeld onze arbeidsmarktinformatie. Per beroep, sector en regio brengen we gegevens bij elkaar van werkzoekenden en werkgevers.

Europa

Voor het UWV is dit het eerste Europese Subsidie project.

Motivatie

Jeugdwerkloosheid is zowel een lokaal, regionaal en Europees probleem. Op al deze niveaus achten wij het noodzakelijk actief in te zetten om zo efficiënt en effectief mogelijk de kansen voor onze jongeren op de arbeidsmarkt te kunnen helpen vergroten. Uitwisselen van kennis en ervaring en het zoeken naar synergie zijn belangrijke doelstellingen van ons binnen dit project. Het Vlaanderen-Nederland programma geeft ons de kans om de samenwerking te zoeken met andere haven steden van Europa. De gemeenschappelijke intentieverklaring tussen Antwerpen en Rotterdam heeft doel tot brede samenwerking om elkaar te versterken en als vergelijkbare havensteden te leren van gedeelde problematieken heeft een sterk bestuurlijk commitment en loopt tot 31 december 2018. Onze gelijkenissen nopen tot een gezamenlijke inzet waarbij we niet steeds eigenstandig het wiel opnieuw uitvinden.

bottom of page