top of page

Aan het woord: Maaike Merens


Stelt u zich eerst eens voor, wie bent u en hoe is uw rol binnen het project het best te omschrijven?

Ik ben Maaike Merens en werk voor Onderwijscentrum Gent binnen het team Onderwijsontwikkeling thema Onderwijs-Arbeidsmarkt. Onze focus ligt op de wisselwerking tussen de onderwijswereld en de arbeidsmarkt waarbij we de betrokken actoren inspireren, verbinden en ondersteunen om intenser te gaan samenwerken door o.a. meer in te zetten op hybride leervormen binnen het beroepsgericht onderwijs.


We willen jongeren o.a bewustmaken van het belang van een diploma halen, hen een geïnformeerde studie-en arbeidskeuze laten maken door hen voldoende te informeren. Daarnaast zetten we ook in op het versterken, valoriseren van competenties van leerlingen.Binnen het project Skills Navigator levert Onderwijscentrum Gent een bijdrage aan het werkpakket ‘21st century skills voor havengebieden’ en zetten we voornamelijk in op het werkpakket ‘werkgeversarrangementen’. Ik droeg mijn steentje bij tot de totstandkoming van het werkgeversarrangement ‘Metaal Werkt’ – een opleidingstraject voor kwetsbare werkzoekenden dat toelaat in te stromen in knelpuntvacatures in de (ruime) metaalsector -dat door mijn collega’s verder wordt opgevolgd en uitgerold. Ikzelf speel een ondersteunende en begeleidende rol in de opzet, uitrol en evaluatie van het werkgeversarrangement ‘Bewaking Op de Werkvloer’ (BOW), een partnerschap tussen de scholen GO! Lyceum Gent, IVV Gent, en de bewakingsondernemingen Securitas, SERIS Security en Trigion. Hierbij gaan Gentse leerlingen uit 7BSO Veiligheidsberoepen op werkbezoek bij klantensites van bewakingsondernemingen waardoor ze de beroepsrealiteit van een bewakingsagent ontdekken én onsite, samen met het werkveld een casusvraag oplossen.


Onlangs is het rapport BOW gepresenteerd, als u hier iets uit zou mogen toelichten, wat zou dit dan zijn?

De motivatie, het enthousiasme en tevredenheid van de deelnemende partijen bij het opzetten van en de uitrol van het WerkPlekLeren (WPL) voor de leerlingen 7BSO Veiligheidsberoepen, als een WPL-alternatief voor de leerlingenstage.Ondanks hun verhoogde kennis en inzichten over de taken van een bewakingsagent en de sector, alsook hun uitgesproken motivatie om aan de slag te gaan in de bewakingssector, na de WPL-beleving, blijft er de vraag naar nog meer praktijkervaring, zelf doen en stage om zich beter voor te bereiden op een job in de bewakingssector.


Leerlingenstages zijn niet mogelijk op dit ogenblik omdat bewakingsactiviteiten uitoefenen zonder bewakingsattest, een aanstelling bij een erkende werkgever en een identificatiekaart niet kan volgens het huidig wetgevend kader. Kandidaat bewakingsagenten moeten bovendien slagen in medische en psychotechnische proeven én een pittige veiligheidsscreening doorstaan.


In dit opzicht geeft het rapport enkele interessante praktische en beleidsaanbevelingen mee zoals het pleidooi om leerlingenstage binnen de bewakingssector binnen het Vlaamse regulier secundair onderwijs te realiseren en regulariseren.

BewakingOpDeWerkvloer
.pdf
Download PDF • 9.94MB

Kan je beschrijven wat het volgens jou gewenste resultaat van het onderzoek zou moeten zijn? Welke acties zijn er op uit te voeren of wat zou een goede opvolging zijn?

Het zou fijn zijn mochten er in de toekomst, bijvoorbeeld in kader van de onderwijshervormingen, wel leerlingenstages binnen de bewakingssector mogelijk worden door bijvoorbeeld de procedure met tijdelijke identificatiekaarten bij de bewakingsondernemingen als erkende opleidingsinstantie door te trekken naar de erkende secundaire scholen.


Daarnaast rekenen we op de beroepssector en onderwijskoepels om BOW, als WPL-alternatief binnen de bewakingssector breder bekend te maken.


We lopen dit schooljaar nog een tweede traject met BOW waarbij we de jongeren-doelgroep uitbreiden met leerlingen uit 7TSO Integrale Veiligheid. Zo bereiken we met BOW een 200-tal leerlingen uit Gent. We verwelkomen hierbij ook G4S en de Interne Dienst Bewaking Stad Gent in ons traject. Daarnaast focussen we ons op het samen opzetten van een stappenplan, zodat andere bewakingsondernemingen en scholen makkelijk aan de slag kunnen met BOW. Alsook gaan we de casusvraag nog wat finetunen door beter de link te maken met de opleidingsvakken en de vereiste beroepskwalificaties.


Corona heeft ook bij het werkpakket Werkgeversarrangementen roet in het eten gegooid. Inmiddels zijn er wel initiatieven van start gegaan en zelfs al afgerond. Naast de reeds genoemde initiatieven, wat kunnen we nog meer verwachten?

Sowieso strandden we in ons eerste traject, schooljaar 2019-20 op 6 uitgevoerde van de 10 geplande werkbezoeken omdat corona aan de deur klopte.Nu ervaren we ook in het tweede traject, schooljaar 2020-21 dat fysieke werkbezoeken afleggen quasi onmogelijk is. Dus kijken we met de partnergroep naar wat wel kan. We bekijken mogelijke alternatieven zoals bijvoorbeeld het organiseren van de bedrijfspresentatie en de casusvraag via een webinar in het eerste trimester om dan hopelijk in het tweede trimester de aansluitende fysieke bezoeken op de sites af te leggen.


Verder werken we met z’n allen aan dat bovenvermelde stappenplan bij het opzetten van BOW tussen een school en bewakingsonderneming, en trachten we daarbij enkele handige bijlagen te voorzien.


Is er nog iets dat zeker nog genoemd moet worden, dat we nog niet besproken hebben?

Ik wil graag het belang van de welwillendheid van de partners in zowel het werkgeversarrangement Metaal Werkt als BOW nog even benadrukken. Een gezamenlijk gedragen engagement maakt een mooi, gunstig verschil m.b.t. de leerling in opleiding, de toekomstige werknemer. Uiteindelijk plukt elke partner hier de vruchten van.


Maak deze zin af, Skills Navigator is wat mij betreft geslaagd wanneer een grote groep jongeren wordt gestimuleerd, geënthousiasmeerd en zich engageert voor een knelpunt-opleiding en/of -job in het Gentse havengebied. Wij kunnen hen wel warm maken, inspireren en toeleiden maar het is aan hen om met de nodige ondersteuning van de partners kansen te grijpen om zich (verder) professioneel te bekwamen en hun verdere toekomst uit te bouwen.

80 views0 comments

Comentários


bottom of page