top of page

Meerwaarde realiseren door een interne opleidingsinstelling

Nederlands Bevrachtingskantoor (NBK) is gespecialiseerd in het opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen, accijnsgoederen en douanegoederen. Naast vervoer en opslag biedt NBK aanvullende diensten zoals het verzorgen van ompakwerkzaamheden, labeling, douane aangiften, fiscale vertegenwoordiging en Escrow services. De organisatie streeft er naar de fysieke, financiële en informatiestromen binnen de handelsketen efficiënter te laten verlopen.


Strikte procedures bij behandelen van gevaarlijke stoffen

Ongevallen voorkomen

NBK valt onder de werking van het BRZO, Besluit Risico’s Zware Ongevallen. Dit geldt voor bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn boven een bepaalde drempelwaarde. In dat geval is er de plicht om een reeks opgestelde procedures te volgen om (zware) ongevallen te voorkomen. Nieuwe klanten en nieuwe producten mogen niet leiden onder een verhoogd risico op een (zwaar) ongeval.


NBK streeft ernaar om via haar kennis over gevaarlijke stoffen en douanewetten de klanten zoveel mogelijk bij te staan en om aldus zoveel mogelijk waarde toe te voegen voor haar klanten in de logistieke keten.


NBK zet daartoe doelbewust in op het tijdig opleiden van de medewerkers. De opleiding van de werknemers blijkt het doel te dienen waarvoor de procedures zijn opgesteld: nml de veiligheid bij het opslaan en vervoeren van de gevaarlijke stoffen.


Procedures implementeren - standaardiseren


In het bedrijf is het dus noodzakelijk dat de werknemers de geldende procedures kennen en het belang inzien van een uniforme werkwijze.


Drie invalshoeken lijken cruciaal voor het welslagen in deze sector in de 21e eeuw: een systematische aandacht in het HRM-beleid voor duurzame en blijvende interne professionalisering die verder gaat dan traditionele kennisoverdracht, een verdere inzet van IT als tool voor data-beheer i.p.v. enkel data-input en een systematische netwerking uitbouwen om de eigen impact te vergroten. Een sector in verandering …


HRM-beleid gericht op up-to-date kennis

Het bedrijf wil zich onderscheiden door het gemiddelde kennisniveau zeer hoog én actueel te houden.


Iedere functie heeft een minimale vereiste aan (voor) opleiding. Opleidingen worden jaarlijks geaudit. De KPI (key performance indicator) op het gebied van opleidingen is dat men 100% geldige en actuele (bij)scholingen aanbiedt en om alle certificaten van vereiste opleidingen geldig te houden bij de werknemers.


Dit gebeurt door externe experts in te huren om de medewerkers voortdurend bij te scholen. Tevens zorgen ook interne experts voor in-company trainingen.


“Zorg dat medewerkers tijdig worden bijgeschoold. Zeker wanneer er sprake is van belangrijke wetswijzigingen. Zorg dat de leiding het goede voorbeeld geeft en zorg voor betrokkenheid.”


Succesfactoren voor het implementeren van procedures

De ervaring is dat het slagen en/of falen van iedere vorm van implementatie afhangt van het niveau waarmee leidinggevenden de procedures zichtbaar omarmen en toezien op de naleving. Het goede voorbeeld op een hoger niveau is zeer belangrijk.


Een andere sleutelfactor bij iedere vorm van implementatie is de cultuur van het bedrijf: een cultuur die open staat voor nieuwe werkwijzen. Jong talent heeft daar zeker een plaats. Indien deze twee bouwstenen ontbreken, is de kans bijna gegarandeerd dat iedere implementatie zal falen.


Betrokkenheid door input versus verwachtingen

Als NBK één tip zou moeten geven, stellen ze dat men oog moet hebben voor iedere laag van de organisatie, zo creëert men betrokkenheid. Medewerkers van iedere afdeling betrekken om input te mogen leveren is hierbij van belang. Echter, er moet wel gezorgd worden voor een duidelijke lijn wat betreft de besluitvorming. Het scheppen van de juiste verwachtingen speelt hierin een belangrijke sleutel. Er wordt dan ook gesproken van verwachtingsmanagement.


IT: van data-invoer naar data-beheer

IT kan een heel belangrijke rol spelen in de standaardisatie van de uitvoerende werkzaamheden. Maar het is niet zo dat het old school werkproces zo moet gekopieerd worden in het IT-systeem. Wel moet het IT-systeem goed zijn afgestemd op het menselijk handelen. Het overtypen van gegevens in een IT-systeem zal zo goed als verdwijnen. Hiermee verandert de rol van data-typiste naar data-controleur. Het is belangrijk dat de toekomstige werknemers die in de logistiek willen werken, vooral leren welke controles ze moeten uitvoeren op aangeleverde data uit verschillende kanalen i.p.v. deze data enkel te moeten invoeren.


Netwerking als bron voor innovatie

Naast het permanent opvolgen van vakliteratuur is het belangrijk om ook aanwezig te zijn binnen netwerken om zo mee beleid te kunnen maken. Zo is het bedrijf aangesloten bij de stuurgroep voor zeehaven logistiek bij de FENEX , de Nederlandse organisatie voor expeditie en logistiek. Binnen de FENEX is de financieel directeur bezig om een nieuwe expertisegroep op te zetten voor vraagstukken op het gebied van gevaarlijke stoffen met de focus op ADR (verdrag voor het internationale wegvervoer van gevaarlijke goederen) en IMDG (vervoerbepalingen met betrekking tot het zeevervoer van gevaarlijke stoffen).Naar een eigen opleidingscentrum


Rol van opleidingsverstrekkers


In de snel evoluerende maatschappij lijkt het steeds moeilijker voor opleidingsinstellingen om aan te sluiten op de evoluties in het bedrijfsleven. Gastdocenten zouden dan al een hulp mogen zijn.

Toch lijkt de aandacht voor gevaarlijke stoffen en de ADR-lessen in de opleidingsinstellingen tekort te schieten, vooral omdat de kans dat werknemers in de havensector in contact komen met de problematiek van gevaarlijke stoffen zowat 100% is, stelt NBK.


NBK wilt niet bij de pakken blijven zitten. Daarom besloot NBK om een formeel opleidingscentrum op te richten. Dit in de eerste plaats voor de eigen collega’s. In de tweede plaats om externe bedrijven te ondersteunen op het gebied van opleidingen en (bij)scholingen.


Terug een voorbeeld over hoe de formele grenzen tussen opleidingsinstellingen en bedrijven in de 21e eeuw nog meer zullen vervagen.


Meer informatie goede praktijk?


22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page