top of page

Interview Projectleider Klaas Ballegeer

Hoe zou u uw rol omschrijven binnen het project?

Ik ben de projectmanager en dus de verantwoordelijke voor Skills Navigator ten aanzien van Interreg Vlaanderen – Nederland, de co-financier van het project. Wij moeten immers op gestelde tijden rapporteren aan hen over de vooruitgang van het project en zorgen voor de financiële afwikkeling.

@Scalda
Werkpakket bijeenkomst over werkgeversarrangementen

Als projectmanager ben ik ook de contactpersoon voor het Interreg secretariaat en de partners binnen het project. Samen met mijn collega’s en de partners zorg ik ervoor dat het project op het juiste spoor zit en blijft en dat de budgetten kloppen.

Op verschillende fora is de projectmanager de woordvoerder van het project. Een goed netwerk voor en communicatie over het project zijn noodzakelijke voorwaarden voor het slagen van het project.


Wat zijn de belangrijkste pijlers binnen dit project?

Het project start vanuit de vaststelling dat er aan de ene kant heel veel vacatures zijn in de havens, die langere tijd niet ingevuld geraken, en aan de andere kant er veel werkzoekenden zijn. De gevraagde vaardigheden lijken niet te matchen met wat de werkzoekenden momenteel te bieden hebben. We willen dit probleem in een samenwerking met de havengebieden van Antwerpen, Gent-Terneuzen, Rotterdam en Zeebrugge het hoofd bieden.


Er zijn daartoe drie concrete pijlers binnen ons project:

We onderzoeken welke 21st century skills het meest relevant zijn voor onze havengebieden vanuit de uitgebreide literatuur die er al voor handen is. Dit levert een reviewrapport op dat we gaan toetsen aan de realiteit in onze havens. Zijn de vaardigheden al breed bekend en vereist en komen die aan bod in de vacatures?

Maar ook willen we d.m.v. een bevraging van jongeren te weten komen hoe zij zich inschatten ten opzichte van die 21st century skills.


In een tweede pijler gaan we op zoek naar alle mogelijke vormen van werkplekleren (werkgeversarrangementen genoemd in het project) die er momenteel gebruikt worden in de havengebieden. Dit om van elkaar te leren welke vormen er het beste werken en om deze grensoverschrijdend te gaan uittesten. In een latere fase willen we graag ook nog nieuwe werkgeversarrangementen bedenken.

We zetten in op deze werkgeversarrangementen omdat we ervan overtuigd zijn dat dit uitstekende instrumenten zijn om de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te gaan dichten.


In de derde pijler ontwikkelen we een online tool die jongeren, zowel studenten als werkzoekenden, een spiegel voor houdt wat betreft de 21e -eeuwse vaardigheden die gevraagd worden in de havens. De tool geeft aan of deze voldoende aanwezig zijn en indien niet, hoe de jongere de eventuele kloof kan overbruggen: een opleiding, een werkgeversarrangement, …


Wat is het beste inzicht uit het project tot nu toe?

We zien dat de problematiek in de verschillende havengebieden in de Vlaams-Nederlandse Delta zeer gelijklopend is en dat ieder op zijn manier hier oplossingen probeert voor te vinden. Dit biedt een kweekvijver aan goede ideeën en aanpakken waarbij we echt van elkaar kunnen leren, niet in het minst grensoverschrijdend. De institutionele, wettelijke en cultuurverschillen bieden inspiratie om na te denken over structurele veranderingen in het arbeidsmarktbeleid in Vlaanderen en in Nederland.


Wat verwacht u met het project te bereiken?

We willen een awareness creëren bij jongeren, werkgevers, bemiddelaars en opleiders rond de 21e vaardigheden die gevraagd worden in de havens. Aan de hand van de producten ontwikkeld binnen het project willen we het werkplekleren, in al zijn vormen, meer ingang laten vinden bij opleiding en rekrutering. Werkplekleren moet het nieuwe normaal worden. We merken dat werkgevers hier voor open staan en willen mee experimenteren. Dit om de juiste man/vrouw op de juiste job te hebben.


Heeft u al een idee welke kant de te ontwikkelen tool op kan gaan?

De tool is een resultaat dat pas opgeleverd wordt naar het einde van het project. Nu zit het nog in een conceptuele fase en worden de technische mogelijkheden afgetoetst.

Het idee is dat de tool een spiegel moet voorhouden aan jongeren met betrekking tot de 21e -eeuwse skills/vaardigheden die gevraagd worden voor de jobs in de havens. De tool moet jongeren een beeld geven of een job haalbaar is met hun huidige vaardigheden of niet en hen indien mogelijk doorverwijzen naar een opleiding of werkgeversarrangement.

Deze tool wordt tijdens en na het project dan breed verspreid en gebruikt door de toeleiders en rekruteerders in de regio.

112 views0 comments

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page