top of page
Meer informatie

Zeeuws-Vlaamse studentenstad

De Zeeuws-Vlaamse studentenstad is een initiatief van Rootzz Zeeuws-Vlaanderen. Elk jaar wordt een Zeeuws-Vlaamse studentenstad uitgekozen, waar dan een job- en opleidingsbeurs wordt georganiseerd. Werkgevers maken kennis met jongeren, en informeren hen over hun vacatures, stageplaatsen, vakantiejobs en scriptie-opdrachten. Zeeuwse jongeren blijken almaar meer te vertrekken uit hun bakermat, en deze beurs zet Zeeuwse bedrijven (met o.a. technische vacatures) en de voordelen van het wonen in Zeeuws-Vlaanderen extra in de verf.

Meer informatie

Startbaan 5

In Startbaan 5 organiseren de Rotterdamse luchthaven alsook de politie, het Scheepvaart en Transportcollege en het Rotterdamse havenbedrijf samen met andere werkgevers een vier weken durend trainings- en ervaringstraject voor jongeren zonder startkwalificatie. Geïnteresseerde jongeren worden geselecteerd op basis van een sollicitatiegsprek. Met de geselecteerde cursisten wordt een stage overeenkomst afgesloten. Zij maken 4 weken deel uit van het scholings- en oriëntatieproject, en volgen 18 modules (vb. oriëntatie in luchthavenbeveiliging - politie, -Haven Rotterdam, PC-gebruik (Word/Excel), Bedrijfshulpverlening, Sollicitatietraining, enz.). Na volledige en succesvolle deelname van deze modules krijgen de cursisten een certificaat 'Basisvaardigheden luchthavenmedewerker, oriëntatie haven, politie, werk/opleiding en algemene vorming'.

Meer informatie

Carrière startgaranties

Binnen het traject van Carrière Startgaranties werken (petro-)chemische en energiebedrijven samen met regionale MBO-instellingen aan het Proces en Maintenance College. Cursisten krijgen een opleiding tot operator of onderhoudstechnieker met begeleiding door een bedrijfsmentor en een financiële beloning bij goede prestaties. Als deelnemende werkgever engageer je je ook om jaarlijks 2 jongeren een stageplaats aan te beiden tijdens hun opleiding, en om een jongere een eerste contract binnen de sector te garanderen nà de opleiding.

Meer informatie

Leertijd

Leertijd is een opleidingstraject van Syntra waarbij de cursist een volledig schooljaar lang 4 dagen per week een vak leert in een onderneming. Daarnaast volgt de cursist 1 dag per week een theoretische opleiding in een SYNTRA-campus (algemene en beroepsgerichte vorming). Na afloop behaalt de cursist beroepskwalificaties, die in combinatie met het slagen voor hun studiejaren getuigschriften afleveren.

Meer informatie

Beroepenrally

In de beroepenrally maken leerlingen van het secundair onderwijs op een interactieve manier kennis met de sector waarin jouw bedrijf actief is. Op een 3-tal uur brengen de jongeren een bezoekje aan 3 werkgevers. Door middel van een rondleiding, het uitvoeren van een kleine opdracht, of het ontdekken van de dagtaken van een voor hen onbekend beroep komen ze in aanraking met techniek en wordt hun interesse ervoor aangewakkerd. De interactieve bedrijfsbezoekjes worden door de betrokken leerkrachten en het Beroepenhuis vzw verder gekaderd in de klas. De praktische organisatie van vb. logistieke middelen (de kinderen verplaatsen van hun school naar de verschillende bedrijven), alsook de communicatie met de betrokken scholen en leerkrachten wordt door het Beroepenhuis vzw opgenomen.

Meer informatie

MetaalMatch (volwassenenonderwijs)

MetaalMatch is een opleidings- en begeleidingsaanbod op maat, georganiseerd door het sectorfonds metaal TOFAM Oost-Vlaanderen. Zij werken hiervoor samen met VDAB, Compaan vzw, het volwassenenonderwijs en werkgevers. In een eerste traject GoForMetaal (inzake screening en oriëntering) worden de skills en competenties van de jongeren getest aan de hand van een aantal technische opdrachten. Het resultaat van deze testen vormt het startpunt van de tweede fase: de opleiding op maat. Deze opleiding duurt een 10-tal weken en omvat aspecten zoals attitudetraining en training van sociale vaardigheden, sollicitatietraining, kennismaking met de sector en de bedrijven, technische opleiding (vb. Lassen, Elektriciteit, Planlezen), introductie in veilig werken, behalen van het VCA attest, enz. Als werkgever kan je je werkvloer openstellen om jongeren, als vervolg op het bovenstaande traject, een bedrijfsstage van 30 werkdagen aan te bieden. Na deze opleidingen krijg je de kans om deze jongere (al dan niet via een IBO) aan te werven in je bedrijf om deze verder op te leiden tot het knelpunt waar je naar op zoek bent.

Meer informatie

Place & Train

Via Place & Train vorm je als werkgever samen met VDAB een onderhoudstechnieker of technisch operator op die past bij je bedrijf. Uit een aantal kandidaten, vooraf gescreend door VDAB, selecteer je een jongere die je on-the-job wil opleiden tot werknemer binnen jouw bedrijf. Na deze opleiding werf je de jongere aan en gaat hij of zij bij jou aan de slag. VDAB ondersteunt je bij de organisatie van de opleiding en helpt je eveneens met de begeleiding van de toekomstige technieker rond technische en generieke competenties waar je bedrijf nood aan heeft. Er is geen minimum of maximum duurtijd, alles hangt af van de competenties van de jongere en het opleidingsplan dat voor hem of haar voorzien werd.

Meer informatie

Inclusieve arbeidsorganisatie (SROI)

In het kader van Social Return On Investment (SROI) voert het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen een bedrijfsanalyse uit van je onderneming of organisatie indien je interesse hebt om een inclusieve arbeidsorganisatie te worden. Een inclusieve organisatie heeft primair een financiële doelstelling, maar wil werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt (of eventueel een arbeidsbeperking) een bijdrage laten leveren aan dit doel. Met een (kosteloze en vrijblijvende) inclusieve bedrijfsanalyse krijgt u inzicht in de werkzaamheden die geschikt zijn of geschikt zijn te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkprocessen van je organisatie worden geanalyseerd, waarbij (mogelijk) geschikte taken worden gedefinieerd. Deze taken worden geclusterd tot een nieuwe functie die geschikt is voor een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na deze analyse kan je met het WSP verder aan de slag om deze vacatures dan ook in te vullen.

Meer informatie

Topacademie

Een TOP academie is een vakschool waar scholen en werkgevers samen zorgen voor beroepsgericht onderwijs. Een vakdocent geeft samen met een ervaren medewerker van je bedrijf les aan een 10 à 15-tal jongeren op jouw werkvloer, 4 dagen per week. De vijfde dag krijgen de jongeren theorielessen op school. Jullie leiden hen zo samen op voor een baan.

Meer informatie

Speedsolving - Jules Dock

Jules Dock Innovation organiseert speedsolving workshops waarin innovatieve (!) vraagstukken uit het bedrijfsleven worden voorgelegd aan multidisciplinaire studentengroepen. Als werkgever stel je een interessante casus op waar een groep technische, economische en commerciële studenten mee aan de slag gaat. Ze worden tijdens deze namiddag begeleid door ervaren trainers van Jules Dock, en je eigen personeel. Het resultaat van deze namiddag is een frisse blik op het vraagstuk met veel inspiratie en een aantal oplossingsrichtingen.

Meer informatie

Duale ondernemerschapstrajecten

Een duaal ondernemerschapstraject is een éénjarig opleidingstraject van Syntra waarbij de cursist een volledig schooljaar lang minstens 60% van de tijd aan de slag is op werkvloer. De overige tijd krijgt de cursist een theorie en/of praktijkopleiding in een SYNTRA-campus (algemene en beroepsgerichte vorming). Na afloop behaalt de cursist een getuigschrift.

Meer informatie

Techniekfestival

Het techniekfestival is een jaarlijks evenement (georganiseerd door het RTC Oost-Vlaanderen) voor leerlingen uit de finaliteitsjaren van het technisch en beroepsgericht onderwijs. Enerzijds krijg je als werkgever op dit festival de kans om te jureren in de eindwerken van laatstejaarsleerlingen uit richtingen zoals mechanica-elektriciteit en autokoeling en -warmte. Anderzijds is er ruimte om als werkgever een techniekworkshop aan te bieden aan lagere schoolkinderen en/of jongeren uit de laatste jaren secundair onderwijs om hun interesse voor techniek op te wekken.

Meer informatie

OKOT-traject - Professionele Bachelor Logistiek Management

In een OKOT-traject (Onderwijskwalificerende trajecten met VDAB-opleidingscontract) neem je als werkgever een engagement op in op het opleidingstraject voor een knelpuntberoep van een werkzoekende. Een traject varieert van 1 tot 3 jaar. Jongeren die starten in een driejarig OKOT-traject worden door de betrokken onderwijsinstelling gestimuleerd om tijdens het tweede jaar van hun opleiding deeltijds te werken, dan wel stage te lopen bij een werkgever waar ze hun opleiding in de praktijk kunnen omzetten. Het eindpunt van dit opleidingstraject is duurzame tewerkstelling van de cursist, eventueel op jouw werkvloer, of in een andere onderneming. Arteveldehogeschool organiseert o.a. in de opleiding professionele bachelor Logistiek Management het OKOT-traject.

Meer informatie

Korte opleiding met stage op de werkvloer - Volvo Cars

Als werkgever organiseer je zelf een korte opleiding met stage op de werkvloer om technische competenties aan te leren. Dit traject moet arbeidsmarkt gericht zijn, en kan bestaan uit 5 voltijdse of 10 halftijdse dagen opleiding. Volvo Cars organiseert dit traject momenteel reeds voor operatoren en technici.

Meer informatie

Smooth Recruitement - Co-Vibes

Ben je als werkgever op zoek naar een (tijdelijke) extra werkkracht voor het uitwerken van een specifiek project? Co-vibes zoekt voor jou een match met een geschikte "Young Viber". Deze jongere helpt je tijdens zijn/haar eerste werkervaring een of meerdere dagen per week, en dit via het BIS-statuut: de beroepsinlevingsstage van de VDAB. Met andere woorden, je biedt hem/haar een betaalde stageplaats aan voor een periode van maximaal 6 maanden, waarin hij/zij werkt aan competenties en vaardigheden. De Young Viber is een flexibele helpende hand tijdens het project: Hij/zij kan het voortrouw nemen als project manager, of een deel van de veelzijdige ondersteuning op zich nemen. Voor je (tijdelijke) werkkracht maakt deze stage deel uit van een intense leerervaring van in totaal 6 maanden waarin hij/zij de kans krijgt om talenten te ontwikkelen en een relevante eerste werkervaring op te doen. In het geval de stage een positieve ervaring is voor jou en de jongere kan overgegaan worden tot een smooth recruitement, zijnde het aanwerven van de young viber na het intensieve stage-traject.

Meer informatie

Bootcamps RDM Plant

De Rotterdamse Droogdok Maatschappij Plant is een faciliteit waarmee havenbedrijven en onderwijsinstellingen opleiding voorzien (met moderne en innovatieve apparatuur) voor werkzoekenden. Tijdens een bootcamp worden jongeren in een traject (variërend van 5 weken - 3 maanden) de juiste basiskennis en vaardigheden bijgebracht. Het volledige proces kent een viertal fases:
Fase 1: In een voorbereidingsfase worden (minimaal 8) vergelijkbare vacatures van meerdere bedrijven verzameld.
Fase 2: Jongeren worden op basis van 'speedmeets' en technische proeven door jou (in samenwerking met het UWV) gescreend en al dan niet geselecteerd.
Fase 3: Afhankelijk van de beoogde functie en de competenties van de kandidaat wordt een leertraject doorlopen (inzake technische, vakspecifieke en werknemersvaardigheden) op de plant.
Fase 4: Na een succesvol doorlopen bootcamp wordt de deelnemer aangeworven bij je bedrijf, en wordt deze verder opgeleid tot het gewenste niveau via een bedrijfsspecifieke opleiding of een BBL.

Meer informatie

Industrielab

Het Industrielab brengt werkgevers, studenten en docenten samen om in dialoog te gaan over de technologische innovatie in de industrie. Daarnaast kun je als bedrijf de rol van 'opdrachtgever' in het leertraject van jongeren opnemen. Je brengt dan een innovatief vraagstuk in, dat door de studenten in multidisciplinaire teams beantwoord dient te worden. Zij krijgen hierbij ondersteuning van coaches in de school en bedrijven die de expertrol op zich nemen. Samen begeleiden zij de jongeren in het oplossingen van dat vraagstuk. Bij het vastleggen van elke probleemstelling wordt een leerofferte opgesteld waarin beide werkgevers, de studenten en docenten afspreken wat binnen het project aangeleerd zal worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Meer informatie

Duaal leren - Arcelor Mittal

ArcelorMittal heeft een intensieve samenwerking met scholen op alle verschillende mogelijke manieren: begeleiden van stages en eindewerken, zetelen in schoolraden, organiseren van bedrijfsbezoeken, lespakketten organiseren, samenwerkingen organiseren met CVO's, universiteiten en hogescholen, enz. Sinds het schooljaar 2013-2014 experimenteert ArcelorMittal ook met duaal leren. Leerlingen van de 3de graad technisch middelbaar onderwijs worden in het kader van hun opleiding wekelijks een aantal dagen tewerkgesteld op de werkvloer van ArcelorMittal (vb. elektromechanische technieken). De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de jongeren enerzijds, en voor het aanleren van de gevraagde (technische) competenties in het opleidingsplan anderzijds. Op het einde van een geslaagd traject behaalt de jongere een secundair diploma. Als werkgever kan je zelf ook aan de slag en duaal leren integreren op je werkvloer.

Meer informatie

Sponsoring simulatieruimtes (secundair onderwijs)

Als werkgever kan je technische opleidingen in secundaire scholen ondersteunen door middel van machines en uitrusting. Je levert zowel nieuw als tweedehands materiaal aan dat gebruikt wordt in de simulatieruimtes en praktijklokalen van technische scholen. In samenspraak met de school kan ditzelfde materiaal dan ook gebruikt worden voor projecten die de leerlingen tijdens hun lesuren in opdracht van jouw onderneming uitvoeren. Het Sint-Vincentiusinstituut in Torhout organiseert reeds een dergelijke samenwerking in het kader van hun proefproject "schoolbank op de werkvloer".

Meer informatie

IBO - Jongeren in Transport

In een Individuele Beroepsopleiding binnen het project 'Jongeren in Transport' krijgt een jongere een opleidingstraject van gemiddeld 13 weken. Hierin behaalt hij/zij enerzijds een theoretisch/praktisch rijbewijs C/CE in VDAB en GOCA examencentra. Daarnaast loopt de jongere mee met een ervaren vrachtwagenchauffeur (een werkplekbegeleider) uit je bedrijf. Na deze opleiding krijgt de jongere een contract van minimaal de duurtijd van de IBO.

bottom of page