top of page
Meer informatie

January 14, 2017

Zeeuws-Vlaamse studentenstad

De Zeeuws-Vlaamse studentenstad is een initiatief van Rootzz Zeeuws-Vlaanderen. Elk jaar wordt een Zeeuws-Vlaamse studentenstad uitgekozen, waar dan een job- en opleidingsbeurs wordt georganiseerd. Werkgevers maken kennis met jongeren, en informeren hen over hun vacatures, stageplaatsen, vakantiejobs en scriptie-opdrachten. Zeeuwse jongeren blijken almaar meer te vertrekken uit hun bakermat, en deze beurs zet Zeeuwse bedrijven (met o.a. technische vacatures) en de voordelen van het wonen in Zeeuws-Vlaanderen extra in de verf.

Meer informatie

January 14, 2017

Startbaan 5

In Startbaan 5 organiseren de Rotterdamse luchthaven alsook de politie, het Scheepvaart en Transportcollege en het Rotterdamse havenbedrijf samen met andere werkgevers een vier weken durend trainings- en ervaringstraject voor jongeren zonder startkwalificatie. Geïnteresseerde jongeren worden geselecteerd op basis van een sollicitatiegsprek. Met de geselecteerde cursisten wordt een stage overeenkomst afgesloten. Zij maken 4 weken deel uit van het scholings- en oriëntatieproject, en volgen 18 modules (vb. oriëntatie in luchthavenbeveiliging - politie, -Haven Rotterdam, PC-gebruik (Word/Excel), Bedrijfshulpverlening, Sollicitatietraining, enz.). Na volledige en succesvolle deelname van deze modules krijgen de cursisten een certificaat 'Basisvaardigheden luchthavenmedewerker, oriëntatie haven, politie, werk/opleiding en algemene vorming'.

Meer informatie

January 14, 2017

Carrière startgaranties

Binnen het traject van Carrière Startgaranties werken (petro-)chemische en energiebedrijven samen met regionale MBO-instellingen aan het Proces en Maintenance College. Cursisten krijgen een opleiding tot operator of onderhoudstechnieker met begeleiding door een bedrijfsmentor en een financiële beloning bij goede prestaties. Als deelnemende werkgever engageer je je ook om jaarlijks 2 jongeren een stageplaats aan te beiden tijdens hun opleiding, en om een jongere een eerste contract binnen de sector te garanderen nà de opleiding.

Meer informatie

January 14, 2017

Leertijd

Leertijd is een opleidingstraject van Syntra waarbij de cursist een volledig schooljaar lang 4 dagen per week een vak leert in een onderneming. Daarnaast volgt de cursist 1 dag per week een theoretische opleiding in een SYNTRA-campus (algemene en beroepsgerichte vorming). Na afloop behaalt de cursist beroepskwalificaties, die in combinatie met het slagen voor hun studiejaren getuigschriften afleveren.

Meer informatie

January 14, 2017

Inclusieve arbeidsorganisatie (SROI)

In het kader van Social Return On Investment (SROI) voert het Werkservicepunt Zeeuws-Vlaanderen een bedrijfsanalyse uit van je onderneming of organisatie indien je interesse hebt om een inclusieve arbeidsorganisatie te worden. Een inclusieve organisatie heeft primair een financiële doelstelling, maar wil werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt (of eventueel een arbeidsbeperking) een bijdrage laten leveren aan dit doel. Met een (kosteloze en vrijblijvende) inclusieve bedrijfsanalyse krijgt u inzicht in de werkzaamheden die geschikt zijn of geschikt zijn te maken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De werkprocessen van je organisatie worden geanalyseerd, waarbij (mogelijk) geschikte taken worden gedefinieerd. Deze taken worden geclusterd tot een nieuwe functie die geschikt is voor een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na deze analyse kan je met het WSP verder aan de slag om deze vacatures dan ook in te vullen.

Meer informatie

January 14, 2017

Topacademie

Een TOP academie is een vakschool waar scholen en werkgevers samen zorgen voor beroepsgericht onderwijs. Een vakdocent geeft samen met een ervaren medewerker van je bedrijf les aan een 10 à 15-tal jongeren op jouw werkvloer, 4 dagen per week. De vijfde dag krijgen de jongeren theorielessen op school. Jullie leiden hen zo samen op voor een baan.

Meer informatie

January 14, 2017

Speedsolving - Jules Dock

Jules Dock Innovation organiseert speedsolving workshops waarin innovatieve (!) vraagstukken uit het bedrijfsleven worden voorgelegd aan multidisciplinaire studentengroepen. Als werkgever stel je een interessante casus op waar een groep technische, economische en commerciële studenten mee aan de slag gaat. Ze worden tijdens deze namiddag begeleid door ervaren trainers van Jules Dock, en je eigen personeel. Het resultaat van deze namiddag is een frisse blik op het vraagstuk met veel inspiratie en een aantal oplossingsrichtingen.

Meer informatie

January 14, 2017

Duale ondernemerschapstrajecten

Een duaal ondernemerschapstraject is een éénjarig opleidingstraject van Syntra waarbij de cursist een volledig schooljaar lang minstens 60% van de tijd aan de slag is op werkvloer. De overige tijd krijgt de cursist een theorie en/of praktijkopleiding in een SYNTRA-campus (algemene en beroepsgerichte vorming). Na afloop behaalt de cursist een getuigschrift.

Meer informatie

January 14, 2017

Smooth Recruitement - Co-Vibes

Ben je als werkgever op zoek naar een (tijdelijke) extra werkkracht voor het uitwerken van een specifiek project? Co-vibes zoekt voor jou een match met een geschikte "Young Viber". Deze jongere helpt je tijdens zijn/haar eerste werkervaring een of meerdere dagen per week, en dit via het BIS-statuut: de beroepsinlevingsstage van de VDAB. Met andere woorden, je biedt hem/haar een betaalde stageplaats aan voor een periode van maximaal 6 maanden, waarin hij/zij werkt aan competenties en vaardigheden. De Young Viber is een flexibele helpende hand tijdens het project: Hij/zij kan het voortrouw nemen als project manager, of een deel van de veelzijdige ondersteuning op zich nemen. Voor je (tijdelijke) werkkracht maakt deze stage deel uit van een intense leerervaring van in totaal 6 maanden waarin hij/zij de kans krijgt om talenten te ontwikkelen en een relevante eerste werkervaring op te doen. In het geval de stage een positieve ervaring is voor jou en de jongere kan overgegaan worden tot een smooth recruitement, zijnde het aanwerven van de young viber na het intensieve stage-traject.

Meer informatie

January 14, 2017

Bootcamps RDM Plant

De Rotterdamse Droogdok Maatschappij Plant is een faciliteit waarmee havenbedrijven en onderwijsinstellingen opleiding voorzien (met moderne en innovatieve apparatuur) voor werkzoekenden. Tijdens een bootcamp worden jongeren in een traject (variërend van 5 weken - 3 maanden) de juiste basiskennis en vaardigheden bijgebracht. Het volledige proces kent een viertal fases:
Fase 1: In een voorbereidingsfase worden (minimaal 8) vergelijkbare vacatures van meerdere bedrijven verzameld.
Fase 2: Jongeren worden op basis van 'speedmeets' en technische proeven door jou (in samenwerking met het UWV) gescreend en al dan niet geselecteerd.
Fase 3: Afhankelijk van de beoogde functie en de competenties van de kandidaat wordt een leertraject doorlopen (inzake technische, vakspecifieke en werknemersvaardigheden) op de plant.
Fase 4: Na een succesvol doorlopen bootcamp wordt de deelnemer aangeworven bij je bedrijf, en wordt deze verder opgeleid tot het gewenste niveau via een bedrijfsspecifieke opleiding of een BBL.

Meer informatie

January 14, 2017

Industrielab

Het Industrielab brengt werkgevers, studenten en docenten samen om in dialoog te gaan over de technologische innovatie in de industrie. Daarnaast kun je als bedrijf de rol van 'opdrachtgever' in het leertraject van jongeren opnemen. Je brengt dan een innovatief vraagstuk in, dat door de studenten in multidisciplinaire teams beantwoord dient te worden. Zij krijgen hierbij ondersteuning van coaches in de school en bedrijven die de expertrol op zich nemen. Samen begeleiden zij de jongeren in het oplossingen van dat vraagstuk. Bij het vastleggen van elke probleemstelling wordt een leerofferte opgesteld waarin beide werkgevers, de studenten en docenten afspreken wat binnen het project aangeleerd zal worden en wie waarvoor verantwoordelijk is.

Meer informatie

January 14, 2017

Duaal leren - Arcelor Mittal

ArcelorMittal heeft een intensieve samenwerking met scholen op alle verschillende mogelijke manieren: begeleiden van stages en eindewerken, zetelen in schoolraden, organiseren van bedrijfsbezoeken, lespakketten organiseren, samenwerkingen organiseren met CVO's, universiteiten en hogescholen, enz. Sinds het schooljaar 2013-2014 experimenteert ArcelorMittal ook met duaal leren. Leerlingen van de 3de graad technisch middelbaar onderwijs worden in het kader van hun opleiding wekelijks een aantal dagen tewerkgesteld op de werkvloer van ArcelorMittal (vb. elektromechanische technieken). De mentor is verantwoordelijk voor de begeleiding van de jongeren enerzijds, en voor het aanleren van de gevraagde (technische) competenties in het opleidingsplan anderzijds. Op het einde van een geslaagd traject behaalt de jongere een secundair diploma. Als werkgever kan je zelf ook aan de slag en duaal leren integreren op je werkvloer.

bottom of page